0294 Sunrise • Shore Path, Bar Harbor0353  Bar Harbor • Frenchman Bay0417 Sunset Frenchman Bay - Bar Harbor0236 Agamont Park • Bar Harbor, Maine0135 Balance Rock • Bar Harbor, Maine0200 Bar Harbor0385 Northeast Creek - Bar Harbor0207 Sunset Frenchman Bay, Bar Harbor